Warranty Information and Registration Form

Click here for detail warranty

Để kích hoạt Chương trình Bảo hành, vui lòng đăng kí bên dưới hoặc điền thông tin vào thẻ bảo hành và gửi đến:
Lexor Warranty Registration
14800 Goldenwest St. Westminster, CA 92683