Tài Chính


LEXOR FINANCING LLC
14800 GOLDENWEST ST ● WESTMINSTER, CA 92683
Vui Lòng Gửi Fax Tài Liệu Hoặc Gửi Email Đến
F: 714 622 1607 ● E: FINANCE@LEXOR.COM

Mẫu Đơn Tín Dụng Thương Mại

Thông Tin Người Vay
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
Thông Tin Chủ Doanh Nghiệp/ Nhân Viên Và Cổ Đông (If more than 2 owners please use another sheet)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
Ủy quyền cấp phép tín dụng: Thông tin trên đây và các giấy tờ liên quan đưa ra với mục đích yêu cầu được cung cấp tín dụng và đảm bảo các thông tin này là hoàn toàn xác thực, chính xác và đầy đủ. Bằng việc kí tên bên dưới, bạn đã chấp nhận cho phép Ngân hàng, các Cơ quan Tham khảo Mậu dịch, và các Tổ chức Tài Chính có quyền phát hành thông tin tín dụng. Ngoài ra, mỗi cá nhân ký tên dưới đây cung cấp bằng văn bản hướng dẫn đến Lexor Inc, và/hoặc người được ủy quyền, đại lý hoặc người được đề cử của mình bằng văn bản cho phép. Bản sao hoặc bản fax của tài liệu đều có hiệu lực như bản gốc.
(*)